Dali o nilaj so arakhlovela angli amende ka anel poshukar dzivdipa e Romengje thaj cidibalen taro evendaskere muke ?!?

СУТКА

Sar so vakerena o purane Roma kaj palo herdelezi shurakerela o Nilaj, agarda avdive sapanda gndinena o Roma e shutkakere. Palo herdelezi oficialno shaj te vakerelpe kaj o Roma shaj te esapinkeren ko pouche vakteskere temperature, mukibaja pali peste o shdre evendaskere vaktija, kola so akava bersh sine pobuter shudre taro o nakhle bersha.

E avipaja e nilaeskoro, spremal amende, avena thaj o polokhipna ko dzivdipa e Romengoro.

Nekola taro o dizutne si ko jek gndipa amencar thaj vakerena kaj e avipaja e nilaeskoro o Roma sar avgo achovena ko rahati tari gnd sar ka arakhen love te shaj te kinen kashta, te pukinen struja, te uraven e chaven tate sheja thaj agar naodori, a palo odova nicheja avela thaj o polokho chane te halpe eftino hajbe, piperi thaj patlidzani, o polokho chane te avelpe dzi ki disavi privatno buti, polokho bikiba e pazardzinegoro Roma thaj agar naodori.

Numa nekola taro o Roma, spoibaja I momentalno politikakiri chipota ki phuv koja so sa pobuter darakerela e Romen, esapinkerena kaj akava nilaj ka achovel amengje ki gnd sar hempharo thaj hembiplodno nilaj, isijbaja ko dikhiba kaj I rashtrakiri kriza ka khelel piri bari khelin thaj ki ekonomija e dzijaneskiri thaj agar, o dzijani kola so kerena buzinisija ka daran te kinen roba a o dzijani kova so isile zarurin taro hajbe, pijbe thaj sehja sa pohari ka kinen thaj ka hardzinen pire love, so sikavela ki jek globalno ekonomijakiri nilaeskiri te shaj agar te anavkerala akaja kriza.

Sar hem te ovel, dali ka ovel kriza jali na, o Roma pakjana kaj sapanda o nilaj shaj te kerelpe pobuter buti thaj te khedelpe disavow dinari ki rig.

Ko than te den pire love ko bare bijava, lepiba ki muzika thaj dzajbe thaj mukiba bakshishi ko bijava, o Roma dena konsili te na keren peske odola luksuzija, thaj salde so ka aven dzi ki jek pobari legarin taro love ko pire vasta, avgo so te keren te kinen pire kashta, te chiven peske piri zimnica thaj panda ko nilaj te obezbedinen peske piro kozom so shaj posigurno even.

Dikhlo taro o Roma, akava bersh adzikerelape thaj pohari bijava, odoleske soske sekova jek ka dikhel te pherel pire zarurina a chak palo odova te dzal ko bijava.

Numa dali ka ovel has akaja prognoza achovela te dikha, akoda korkori me kana kerelape lafi basho bijava na pakjava ko akava.

You may also like...

Sorry - Comments are closed